FORGOT YOUR DETAILS?

Lyderių laikas 3 Neringos sporto mokyklos plėtrai

Vizija: Neringos švietimo bendruomenė, unikali savo tinklaveika, ugdanti kiekvieno mokinio atsakomybę už savo pažangą.

Tikslas: skatinti  pasitikėjimu grįstus, nuoširdžius ir atvirus bendravimo  ir dalijimosi patirtimi santykius tarp kolegų, gerinant mokinių atsakomybės jausmo ugdymą(-si).

Uždaviniai:

•Keliant mokytojų bendrąsias kompetencijas, suteikti mokiniams kokybiškesnį ugdymą.

•Institucinė parama ir atskaitomybė mokytojų mokymuisi, eksperimentams, naujoviškai veiklai.

•Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriant naujas veiklas ir tradicijas.

•Modernizuoti ugdymo(si) erdves.

Pagrindinės vertybės. Lietuva - 2030

 

TOP