Atlygio už teikiamas paslaugas tvarka

PATVIRTINTA
Neringos sporto mokyklos direktoriaus
2016 m. spalio 21d. įsakymu Nr. 5V – 22

ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atlygio už klientams teikiamas paslaugas Neringos sporto mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atlygio už teikiamas paslaugas tvarką, mokėjimo terminus, lengvatų suteikimo tvarką ir atlygio įskaitymo ir grąžinimo sąlygas.
2. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą mokamas vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos Nr. 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-119
II. ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMAS
3. Paslaugų kainos yra nustatytos vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos sprendimu.
III. ATLYGIO MOKĖJIMAS
4. Atlygį už teikiamas paslaugas reikia sumokėti iki paskutinės mėnesio dienos.
5. Atlyginimas už teikiamas paslaugas mokamas bankiniu pavedimu.
IV. ATLYGIO LENGVATŲ TAIKYMO SĄLYGOS IR PATVIRTINAMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
6. Atlygis nemokamas už vieną mokslo metų mėnesį:
6.1. jei tėvai informuoja iš anksto apie mokinio ligą ir mokinys nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją;
6.2. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma kontaktiniu būdu dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių (pvz. karantinas, mokinių atostogos, trenerio liga ir pan.).
7. Atlygis už neformalųjį švietimą mažinamas pagal Neringos savivaldybės tarybos Nr. 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-119.
8. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimas už paslaugas imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį arba pateikiamas neįgalumo pažymėjimo ar neįgalumo lygio pažymos pratęsimas.
9. Atleidimas nuo mokesčio už paslaugas ir jo sumažinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
V. ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮSKAITYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS
10. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą įskaitomas arba gražinimas šiais atvejais:
10.1. jei mokinys lanko dvi programas, o mokslo metų eigoje iš vienos programos nusprendė išsibraukti iki einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau buvo sumokėjęs į priekį, tėvų prašymu sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už kitą programą arba grąžinamas;
10.2. jei dėl mokyklos kaltės nevyko užsiėmimai tris savaites ar daugiau (mokytojo liga, tikslinės atostogos, paskelbta gripo epidemija ar pan., vadovaujantis direktoriaus įsakymu), tėvų prašymu sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį arba grąžintas;
10.3.jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami dokumentai, patvirtinantys teisę į atlygio lengvatą, o pateiktuose dokumentuose (pažymoje) nurodoma, kad socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį, tėvų prašymu sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį arba grąžintas;
10.4. mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 3 savaites (pateikus nustatytos formos gydytojo pažymą ar jos kopiją), tėvų prašymu sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už sekantį mėnesį arba grąžintas, kai nukelti mokesčio į sekantį mėnesį nebėra galimybės (mokinys išbrauktas iš mokinių sąrašų arba yra paskutinis mokslo metų mėnuo).
11. Tėvų (globėjų) prašymą dėl sumokėto atlygio už teikiamą neformalųjį švietimą įskaitymo ar grąžinimo bei asmens dokumento kopiją būtina pateikti iki mokslo metų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginamas nebus grąžinamas ar įskaitomas kitais mokslo metais.
12. Atlygio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą grąžinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Nesumokėjus atlygio už ugdymą 6 mėn. be pateisinamos priežasties, mokytojo teikimu mokyklos nustatyta tvarka mokinys direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų.
14. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų, pateikiamų atlygio už paslaugas lengvatoms gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą.
15. Nesumokėjus atlygio už teikiamas paslaugas ar jo dalies per 6 mėnesius be pateisinamos priežasties, Mokykla įsiskolinimą perduoda skolų išieškojimo įmonei.
16. Mokyklos buhalterė kiekvieno mėnesio 15 dienai pateikia treneriams informaciją apie mokinių, už kurių ugdymą Neringos sporto mokykloje laiku nesumokėtas atlygis, sąrašus. Treneriai vykdo mokinių atlyginimų mokėjimo priežiūrą, informuoja tėvus (globėjus).
17. Treneriai atsako už atlygio mokėjimo priežiūrą, savalaikį mokinių, už kurių ugdymą nustatyta tvarka nesumokėtas atlyginimas, išbraukimą iš mokinių sąrašų.