FORGOT YOUR DETAILS?

„Atrask Kuršių Neriją - laimėk Škoda prizus“
žaidimo asmens duomenų tvarkymas

1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau –              Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais                    asmens duomenų apsaugą.

2. Neringos sporto mokykla (duomenų valdytojas), tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo          principais:
     2.1. asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
     2.2. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
     2.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
     2.4. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
     2.5. asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai                        įgalioti duomenų tvarkytojai.

3. Siekiant dalyvauti žaidime turite pateikti šiuos asmens duomenis:
     3.1. Vardas, pavardė, amžius, miestas, telefono numeris.

4. Visi žaidimo vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš jūsų arba jūsų teisėto atstovo. Jei jums yra                        nedaugiau kaip 14 metų, anketą su asmens duomenimis privalo pildyti vienas iš jūsų tėvų ar teisėtų globėjų.

5. Nepateikus dalyvavimui žaidime reikalingų duomenų, dalyvauti žaidime negalėsite.

6. Duomenų valdytojas taiko tinkamas apsaugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo.

7. Jūsų teisės:
     7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
     7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
     7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
     7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“).
     7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
     7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
     7.7.  Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
     7.8. Ir kitos teisės numatytos teisės aktuose.

8. Asisakius dalyvauti žaidime, jūsų pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi žaidimo vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo               dalyvauti žaidime tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

9. Pateikus reikalavimą duomenų valdytojui, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai ar pateikus prašymą sunaikinti              asmens duomenis, tvarkomus žaidimo vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo                nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti žaidimo prizus. Toks jūsų pasitraukimas iš žaidimo                  neturės įtakos iki jūsų reikalavimo pateikimo duomenų valdytojui jau atliktam jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo              pasekmėms.

10. Dalyvaudami žaidime sutinkame, kad laimėjus prizą Jūsų asmens duomenys vardas ir pirma pavardės raidė, miestas bus skelbiami           internetiniame tinklapyje www.nsportmok.lt.

11. Jūsų asmens duomenys saugomi 1 mėnesį nuo prizų įteikimo dienos.

12. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga                     susijusių klausimų galite kreiptis į duomenų valdytoją el. paštu info@nsportmok.lt.

 

TOP